Partnerzy

Partnerzy Programu Klub Młodego Odkrywcy są dla Centrum Nauki Kopernik ważnymi współuczestnikami procesu tworzenia i rozwoju sieci klubów.

Partner Strategiczny

W 2012 roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zawarła porozumienie z Centrum Nauki Kopernik mające na celu rozwijanie i promowanie działających na terenie całej Polski Klubów Młodego Odkrywcy. Na mocy porozumienia Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wspiera finansowo Centrum Nauki Kopernik w realizacji tego zadania, przyczyniając się tym samym do rozwoju nowoczesnej edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych młodego pokolenia.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności działa od 2000 roku. W Polsce programy Fundacji koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Fundacja realizuje programy w trzech głównych obszarach tematycznych: edukacji, rozwoju społeczności lokalnych oraz dzielenia się polskim doświadczeniem w zakresie transformacji z krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

Dotychczas Fundacja przeznaczyła na działalność programową 200 milionów dolarów. Pozwoliło to m.in. na sfinansowanie ponad 14 000 lokalnych projektów, a także 28 000 stypendiów, szkoleń dla 100 000 nauczycieli oraz 28 000 liderów i pracowników organizacji pozarządowych.

Partnerzy regionalni

Partnerzy regionalni to instytucje i organizacje, które rozwijają KMO w swoich regionach. Sieć
partnerskiej współpracy zwiększa dostępność, zapewnia wysoką jakość i trwałość programu
KMO. Dzięki partnerom regionalnym Opiekunowie KMO zyskują szybszy i wygodniejszy dostęp
do warsztatów, mogą brać udział w konferencjach, piknikach naukowych i spotkaniach bliżej
swojego miejsca zamieszkania. Instytucje partnerskie pełnią rolę ośrodków umożliwiających
lokalnym klubom regularną wymianę doświadczeń i czuwają nad optymalnym rozwojem sieci
w regionie. Zasady działania sieci opisano w Karta sieci KMO

Partnerzy ogólnopolscy

Partnerzy ogólnopolscy pomagają nam rozwijać program, wzbogacać go o nowe elementy i korzystać z dobrych praktyk.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem społecznym, którego głównym celem jest wspieranie pasji i zainteresowań uczniów w ramach Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym. Fundusz Stara się budować więzi między środowiskiem naukowym a szkolnym. Co roku umożliwia ok. 500 młodym ludziom nieodpłatny udział w obozach, warsztatach, seminariach i stażach badawczych organizowanych przez najlepsze uniwersytety i placówki badawcze w Polsce. Zajęcia dla uczniów prowadzi każdego roku ok. 300 pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Wszyscy oni są wolontariuszami! Po 35 latach pracy ponad połowa współpracowników organizacji to absolwenci Programu.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży to organizacja, która umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty. PNWM dotuje różnorodne spotkania młodzieży – od warsztatów teatralnych przez międzyszkolne projekty ekologiczne po mecze hokeja na trawie. Dla organizatorów tych spotkań – nauczycieli lub animatorów – PNWM przeprowadza szkolenia i konferencje oraz wydaje publikacje. 
Organizacja została utworzona w 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec równocześnie z podpisaniem traktatu dobrosąsiedzkiego. Od początku istnienia PNWM, dzięki jej wsparciu, zrealizowano ponad 70 tys. projektów, w których udział wzięło ponad 2,8 mln uczestników.

Fundacja Uniwersytet Dzieci

Fundacja Uniwersytet Dzieci powstała w 2007 r. Realizuje programy i projekty edukacyjne, których odbiorcami są dzieci w wieku 6–16 lat. Kluczowe programy Fundacji to Uniwersytet Dzieci (edukacja nieformalna) i Scenariusze Lekcji – internetowy serwis z bezpłatnymi materiałami dla nauczycieli (edukacja formalna). Autorami zajęć akademickich i scenariuszy lekcji są naukowcy. Popularyzuje naukę, upowszechnia nowoczesne i autorskie metody nauczania. „Rozwijamy potencjał twórczy i intelektualny Misja Fundacji: dzieci, aby korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości, rozumiały otaczający je świat i potrafiły w nim działać”.

Partner ds rozwoju programu KMO za granicą

Fundacja Szkołą z klasą

Fundacja Szkoła z Klasą powstała w 2015 roku działając w oparciu o potencjał i doświadczenia programu Szkoła z Klasą – jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych ogólnopolskich akcji społecznych, prowadzonej nieprzerwanie od 2002 roku. Działa na rzecz poprawy jakości rozwoju zawodowego nauczycieli i nauczycielek, buduje pozytywny wizerunek nauczycieli, prezentuje i promuje dobre praktyki edukacyjne. Swoje programy kieruje do szkół wszystkich poziomów edukacyjnych i nauczycieli wszystkich przedmiotów z całej Polski.

Jako partner CNK rozwija program KMO w krajach Partnerstwa Wschodniego. Od 2018 r. we współpracy z Ilia State University prowadzi działania w Gruzji. Obecnie działa tam już samodzielnie ponad 180 klubów. Od 2020 r. współpracuje również z instytucjami w Ukrainie (Lviv Open Lab i Science Centre Ternopil), gdzie powstało ponad 40 klubów. Od tego roku przy wsparciu Obserwatorium Astrofizyczne Byurakan i Jinishian Memorial Foundation (JMF) program KMO rozwija się także w Armenii.

Wymienione działania są współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Partnerzy zagraniczni

Partnerzy zagraniczni rozwijają program KMO lokalnie w swoich krajach. Działają we współpracy w międzynarodowej sieci społeczności KMO.

Lviv Open Lab – Ukraina

Lviv Open Lab to lwowskie miejskie centrum młodzieżowe i przestrzeń innowacyjnej edukacji popularyzującej naukę i technologię. Oferuje przestrzeń, która służy jako bezpłatne miejsce wydarzeń, spotkań, coworkingu, w którym młodzi ludzie mogą nawiązywać kontakty oraz tworzyć i realizować działania dla siebie i lokalnej społeczności. Lviv Open Lab prowadzi też szereg projektów i działań na rzecz dzieci i młodzieży dotyczących: programowania, fotografii, konstruowania. Od 2020 roku jest partnerem Programu Klubów Młodego Odkrywcy i wraz z Centrum Nauki Tarnopol odpowiada za rozwój KMO w Ukrainie.

Centrum Nauki Tarnopol

Centrum Nauki Tarnopol to przestrzeń łącząca edukację, naukę, kulturę i aktywność obywatelską. Działania Centrum ukierunkowane są na aktywności z pogranicza kultury, edukacji i nauki we wszystkich grupach wiekowych. Centrum organizuje: pikniki naukowe i kulturalne, seminaria, pokazy naukowe, wykłady, wystawy, kursy. Systematycznie opracowuje materiały edukacyjne, tworzy nowe eksponaty. Ściśle współpracuje także z Laboratorium Innowacji, tworzącym technologie niezbędne do rozwoju miasta oraz eksponaty łączące sztukę i naukę. Centrum jest także lokalnym ośrodkiem organizacji publicznych działających na rzecz edukacji, nauki, kultury i aktywizmu obywatelskiego.

Obserwatorium Astrofizyczne Byurakan

Obserwatorium Astrofizyczne Byurakan jest nowoczesnym centrum astronomicznym i jednym z najbardziej znanych obserwatoriów na terenie byłego Związku Radzieckiego. Obserwatorium aktywnie uczestniczy w międzynarodowej współpracy z setkami obserwatoriów z kilkudziesięciu krajów. Organizuje konferencje naukowe, gości laureatów Nagrody Nobla i innych wybitnych naukowców, działa na rzecz popularyzacji nauki o tematyce kosmicznej. Dzięki innowacyjnemu podejściu naukowemu i przełomowym wynikom badań, astronomowie z Byurakan cieszą się uznaniem w swoim środowisku, a obserwatorium jest uznawane przez społeczność naukową za jedno z wiodących ośrodków badań astrofizycznych. Koncepcje i idee proponowane w Byurakan znalazły swoje dalsze rozwinięcie w wielu obserwatoriach, a nowe obiekty tu odkryte są badane na całym świecie przez znanych astrofizyków.

Jinishian Memorial Foundation

Jinishian Memorial Foundation (JMF) to fundacja charytatywna założona w1966 r. JMF zapewnia podstawową i bezpośrednią pomoc milionom ubogich Ormian, którzy doświadczyli życia w konflikcie i niepewności – w Libanie, Syrii, Turcji, Iranie, Iraku, Ameryce Południowej, Jordanii i Armenii. Po odzyskaniu niepodległości w 1991 r. JMF rozszerzyła swoją działalność i wprowadziła programy rozwojowe właśnie w Armenii. Od tego czasu zapewnia pomoc ekonomiczną, społeczną i duchową milionom potrzebujących Ormian oraz wspiera ponad 200 lokalnych organizacji pozarządowych. Jej głównym celem jest wspieranie trwałych rozwiązań problemów społecznych i gospodarczych Armenii.

Partner projektu Badacze KMO 2022

Fundacja Banku Ochrony Środowiska

Fundacja Banku Ochrony Środowiska wsparła realizację projektu Badacze KMO 2022, zapewniając 18 klubom uczestniczących w projekcie zestawy edukacyjne Modułowe Pracownie Przyrodnicze moduł „Jakość powietrza. Badanie zanieczyszczeń pyłowych” .