Partnerzy

Partnerzy Programu Klub Młodego Odkrywcy są dla Centrum Nauki Kopernik ważnymi współuczestnikami procesu tworzenia i rozwoju sieci klubów.

Partner Strategiczny

W 2012 roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zawarła porozumienie z Centrum Nauki Kopernik mające na celu rozwijanie i promowanie działających na terenie całej Polski Klubów Młodego Odkrywcy. Na mocy porozumienia Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wspiera finansowo Centrum Nauki Kopernik w realizacji tego zadania, przyczyniając się tym samym do rozwoju nowoczesnej edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych młodego pokolenia.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności działa od 2000 roku. W Polsce programy Fundacji koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Fundacja realizuje programy w trzech głównych obszarach tematycznych: edukacji, rozwoju społeczności lokalnych oraz dzielenia się polskim doświadczeniem w zakresie transformacji z krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

Dotychczas Fundacja przeznaczyła na działalność programową 200 milionów dolarów. Pozwoliło to m.in. na sfinansowanie ponad 14 000 lokalnych projektów, a także 28 000 stypendiów, szkoleń dla 100 000 nauczycieli oraz 28 000 liderów i pracowników organizacji pozarządowych.

Partnerzy regionalni

Partnerzy regionalni to instytucje i organizacje, które rozwijają KMO w swoich regionach. Sieć
partnerskiej współpracy zwiększa dostępność, zapewnia wysoką jakość i trwałość programu
KMO. Dzięki partnerom regionalnym Opiekunowie KMO zyskują szybszy i wygodniejszy dostęp
do warsztatów, mogą brać udział w konferencjach, piknikach naukowych i spotkaniach bliżej
swojego miejsca zamieszkania. Instytucje partnerskie pełnią rolę ośrodków umożliwiających
lokalnym klubom regularną wymianę doświadczeń i czuwają nad optymalnym rozwojem sieci
w regionie. Zasady działania sieci opisano w Karta Sieci KMO.

Partnerzy ogólnopolscy

Partnerzy ogólnopolscy pomagają nam rozwijać program, wzbogacać go o nowe elementy i korzystać z dobrych praktyk.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem społecznym, którego głównym celem jest wspieranie pasji i zainteresowań uczniów w ramach Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym. Fundusz Stara się budować więzi między środowiskiem naukowym a szkolnym. Co roku umożliwia ok. 500 młodym ludziom nieodpłatny udział w obozach, warsztatach, seminariach i stażach badawczych organizowanych przez najlepsze uniwersytety i placówki badawcze w Polsce. Zajęcia dla uczniów prowadzi każdego roku ok. 300 pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Wszyscy oni są wolontariuszami! Po 35 latach pracy ponad połowa współpracowników organizacji to absolwenci Programu.

       Szkoła Edukacji

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży to organizacja, która umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty. PNWM dotuje różnorodne spotkania młodzieży – od warsztatów teatralnych przez międzyszkolne projekty ekologiczne po mecze hokeja na trawie. Dla organizatorów tych spotkań – nauczycieli lub animatorów – PNWM przeprowadza szkolenia i konferencje oraz wydaje publikacje. 
Organizacja została utworzona w 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec równocześnie z podpisaniem traktatu dobrosąsiedzkiego. Od początku istnienia PNWM, dzięki jej wsparciu, zrealizowano ponad 70 tys. projektów, w których udział wzięło ponad 2,8 mln uczestników.

Partner ds rozwoju programu KMO za granicą

                                                                                                                                                        

Fundacja HumanDoc

Fundacja HumanDoc została powołana w celu edukacji i działania na rzecz rozwiązywania problemów globalnych.
Przez 10 ostatnich lat z powodzeniem zrealizowała liczne interdyscyplinarne projekty, których wspólnym mianownikiem jest wsparcie społeczeństw, wyrównywanie szans i działanie w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu złożonymi, wieloetapowymi projektami, które realizuje przy wsparciu doświadczonych ekspertów, którzy podzielają wspólne z nią wartości.

Jako partner CNK rozwija program KMO w krajach Partnerstwa Wschodniego. Od 2018 r. we współpracy z Ilia State University prowadzi działania w Gruzji. Obecnie działa tam już samodzielnie prawie 200 klubów. Od 2020 r. współpracuje również z instytucjami w Ukrainie (Lviv Open Lab i Science Centre Ternopil), gdzie powstało ponad 40 klubów. Od 2020 roku przy wsparciu Jinishian Memorial Foundation (JMF) program KMO rozwija się także w Armenii.

Wymienione działania są współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Od 2022 roku współpracujemy również ze stowarzyszeniem Scientifica w Rumunii, a po przerwie spowodowanej wojną domową, wracamy do współpracy z partnerami w Etiopii – Uniwersytetem w Mekelle.

Partnerzy zagraniczni

Partnerzy zagraniczni rozwijają program KMO lokalnie w swoich krajach. Działają we współpracy w międzynarodowej sieci społeczności KMO.

Lviv Open Lab (Ukraina)

Lviv Open Lab to lwowskie miejskie centrum młodzieżowe i przestrzeń innowacyjnej edukacji popularyzującej naukę i technologię. Oferuje przestrzeń, która służy jako bezpłatne miejsce wydarzeń, spotkań, coworkingu, w którym młodzi ludzie mogą nawiązywać kontakty oraz tworzyć i realizować działania dla siebie i lokalnej społeczności. Lviv Open Lab prowadzi też szereg projektów i działań na rzecz dzieci i młodzieży dotyczących: programowania, fotografii, konstruowania. Od 2020 roku jest partnerem Programu Klubów Młodego Odkrywcy i wraz z Centrum Nauki Tarnopol odpowiada za rozwój KMO w Ukrainie.

Centrum Nauki Tarnopol (Ukraina)

Centrum Nauki Tarnopol to przestrzeń łącząca edukację, naukę, kulturę i aktywność obywatelską. Działania Centrum ukierunkowane są na aktywności z pogranicza kultury, edukacji i nauki we wszystkich grupach wiekowych. Centrum organizuje: pikniki naukowe i kulturalne, seminaria, pokazy naukowe, wykłady, wystawy, kursy. Systematycznie opracowuje materiały edukacyjne, tworzy nowe eksponaty. Ściśle współpracuje także z Laboratorium Innowacji, tworzącym technologie niezbędne do rozwoju miasta oraz eksponaty łączące sztukę i naukę. Centrum jest także lokalnym ośrodkiem organizacji publicznych działających na rzecz edukacji, nauki, kultury i aktywizmu obywatelskiego.

Scientifica (Rumunia)

Scientifica to działające od dziesięciu lat, najpierw w Bukareszcie, a teraz w Kluż-Napoka rumuńskie stowarzyszenie pracujące na rzecz popularyzacji nauki. W tym celu Scientifica aktywnie współpracuje ze środowiskami naukowymi, edukacyjnymi, samorządami, biznesem i środowiskami artystycznymi w kraju i za granicą. Szczególnie ważnym obszarem działań stowarzyszenia jest edukacja. Scientifica współpracuje z nauczycielami i edukatorami w całym kraju razem z nimi tworząc i wdrażając najlepsze praktyki edukacyjne. Kolejnym obszarem aktywności partnera są szeroko zakrojone działania na rzecz stworzenia pierwszego w kraju centrum nauki.

Jinishian Memorial Foundation (Armenia)

Jinishian Memorial Foundation (JMF) to fundacja charytatywna założona w1966 r. JMF zapewnia podstawową i bezpośrednią pomoc milionom ubogich Ormian, którzy doświadczyli życia w konflikcie i niepewności – w Libanie, Syrii, Turcji, Iranie, Iraku, Ameryce Południowej, Jordanii i Armenii. Po odzyskaniu niepodległości w 1991 r. JMF rozszerzyła swoją działalność i wprowadziła programy rozwojowe właśnie w Armenii. Od tego czasu zapewnia pomoc ekonomiczną, społeczną i duchową milionom potrzebujących Ormian oraz wspiera ponad 200 lokalnych organizacji pozarządowych. Jej głównym celem jest wspieranie trwałych rozwiązań problemów społecznych i gospodarczych Armenii.

Ilia State University (Gruzja)

Ilia State University powstał w 2006 roku w wyniku połączenia sześciu różnych instytucji akademickich o długiej i zróżnicowanej historii. Obecnie jest jedną z wiodących instytucji badawczych i edukacyjnych w Gruzji.

ISU zapewniła sobie wyjątkową pozycję w systemie edukacyjnym Gruzji dzięki wkładowi w popularyzację nauki, stymulowaniu przedsiębiorczości w kraju i aktywnej realizacji projektów odpowiedzialności społecznej. Dzięki kształceniu setek doktorantów rocznie , rozległym powiązaniom międzynarodowym, około 16 000 studentów, ponad 1500 -osobowej wysoko wykwalifikowanej kadrze akademickiej i badawczej oraz odnowionej infrastrukturze badawczej w kilku regionach Gruzji, ISU stał się jednym z najbardziej popularnych uniwersytetów do studiowania i pracować w kraju.

Od lat ISU jest również żywo zaangażowany w popularyzację nauki (organizuje inspirowany Piknikiem Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik własny piknik naukowy), a od 2018 roku współpracuje z nami rozwijając Kluby Młodego Odkrywcy w całym kraju. Obecnie działa tam ponad 180 klubów.

Partner projektu Badacze KMO 2022

Fundacja Banku Ochrony Środowiska

Fundacja Banku Ochrony Środowiska wsparła realizację projektu Badacze KMO 2022, zapewniając 18 klubom uczestniczących w projekcie zestawy edukacyjne Modułowe Pracownie Przyrodnicze moduł „Jakość powietrza. Badanie zanieczyszczeń pyłowych” .